Assistansanordnarna

~ Branschorganisationen för större och värdegrundsbaserade anordnare av personlig assistans ~


Assistansanordnarna oroas av regeringens agerande


2016-02-08.Regeringen använder sig av Försäkringskassans regleringsbrev för att ”bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen.” Den kategoriska formuleringen oroar många.

- Det är uppenbart att regeringen har en ambition att göra besparingar i assistansen, trots att men upprepade gånger sagt att man inte vet vad kostnadsökningarna består av . Detta kan inte tolkas på något annat sätt än att man inte bryr sig om konsekvenserna för den enskilda. Kostnaderna ska ner till vilket pris som helst, säger Cecilia Blanck, Assistansanordnarnas ordförande i en kommentar.

- Att i regleringsbrev uppmana Försäkringskassan att ändra på tillämpningen av lagen, utan att lagen ändrats, är mycket märklig. Myndigheterna ska ha en självständig ställning gentemot regeringen, och det här sätter lagen och den demokratiska processen ur spel. Det är mycket oroväckande.

Regeringen kommer inom kort att tillsätta en utredning som ska se över hela LSS. Från Ifas, Intressegruppen för assistansberättigade, menar man att regeringen på detta sättet förbigår hela utredningen.

Så här skriver regeringen till Försäkringskassan i regleringsbrevet för 2016:

Mål och återrapporteringskrav
Mål för assistansersättningen

Försäkringskassan ska bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen. En god rättstillämpning ska säkerställas och handläggningen, utredningarna och besluten ska vara likvärdiga över hela landet och hålla hög kvalitet så att rätt person får rätt ersättning. Försäkringskassan ska även säkerställa en god kontroll för att motverka överutnyttjande. Därutöver ska Försäkringskassan verka för att de försäkringsmedicinska utredningarna och läkarutlåtandena håller hög kvalitet.

Motsvarande skrivning för år 2015 löd så här:

Försäkringskassan ska säkerställa en god kontroll av assistansersättningen för att motverka överutnyttjande. Handläggningen, utredningarna och beslut ska vara likvärdiga över hela landet och hålla utredningarna och beslut ska vara likvärdiga över hela landet och hålla hög kvalitet så att rätt person får rätt ersättning. Myndigheten ska vidareutveckla it-stödet för assistansersättningen så att det under året är hög kvalitet så att rätt person får rätt ersättning.

http://assistanskoll.se/20160205-Vilhelm-Ekensteen-IfA-Regeringen-seger-nuvarande-lagstiftning-inte-geller.html